Veelgestelde vragen

Wie bepaalt wanneer een zieke werknemer het werk weer hervat?

Hoewel hij zich daarbij kan laten adviseren door een bedrijfsarts, is het de werkgever die dit bepaalt. Uiteindelijk is het ook de werkgever die verantwoordelijk is voor de re-integratie van zijn werknemer. Mocht een werknemer het hiermee niet eens zijn, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Schakel een bedrijfsarts in »

Wanneer heeft een werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet?

Recht op een ziektewetuitkering is er voor werknemers die:

 • een structurele functionele beperking hebben als gevolg van een ziekte of gebrek
 • ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling
 • ziek zijn door orgaandonatie.
 • ouder zijn dan 55 jaar en ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen.
 • een dienstverband hebben dat afloopt tijdens de ziekte. Vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen.

 

Recht op een ziektewetuitkering kan ook gelden voor:

 • uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.
 • sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.
 • werknemers met een bijzonder dienstverband, zoals stagiairs, thuiswerkers en aannemers van werk.

LET WEL: De werkgever heeft wettelijke verplichtingen t.a.v. de zieke werknemer
Schakel daarom de arbodienst van BW-Oost in »

Is een conflict een geldige reden voor een ziekmelding?

Ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar komen voort uit een conflict op het werk. Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Wél kan een conflict ziekte veroorzaken en daarop toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.
Vaak wordt er in dit geval gekozen voor een ?afkoelingsperiode?, waarbij betrokkenen elkaar een korte tijd niet hoeven te ontmoeten en na kunnen denken over vervolgstappen om de gevolgen van het conflict te beperken.
Wel gelden de volgende aanvullingen: Als een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, moet de bedrijfsarts aan de werkgever melden dat er geen sprake is van ziekte of gebrek en dat ziekteverzuim dus niet aan de orde is. Als een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, dan moet de werknemer dat melden aan de werkgever. Als er sprake is van een conflict, dan moet dat duidelijk worden aangeven in het re-integratieverslag. De werkgever kan de werknemer ertoe aanzetten om tot conflictoplossing over te gaan, eventueel door middel van (aankondiging van) loonopschorting

Is het niet duidelijk of er wel of niet sprake is van een conflict?
Schakel dan meteen een bedrijfsarts in »

Ben ik verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst?

Nee, er is geen sprake van een verplichting. Wél wordt iedere werkgever geacht te handelen conform de Wet Verbetering Poortwachter. Arbo-dienstverleners hebben zich hierin gespecialiseerd en kunnen de werkgever op dit gebied goed van dienst zijn. Ook als de werkgever zich bij een Arbodienst aansluit blijft hij in de ogen van de wetgever eindverantwoordelijk.

Bent u niet aangesloten bij een Arbodienst?
Schakel direct de arbodienst van BW-Oost in! »

Moet ik ziekteverlof altijd toestaan?

Nee, afhankelijk van de aard van de beperkingen die de werknemer ondervindt als gevolg van de ziekte, zou er vervangend werkmogelijk kunnen zijn. Als werkgever en werknemer hier samen niet uit komen dan kan een bedrijfsarts worden ingeschakeld om de ernst van de ziekte en de gevolgen daarvan in te schakelen. De werknemer is altijd verplicht om aan de oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. Mocht dit vanwege de aard van de ziekte niet mogelijk zijn dan kan de bedrijfsarts overwegen de zieke werknemer thuis te bezoeken.

Schakel direct de edrijfsarts van BW-Oost in »

Mag ik een zieke werknemer ontslaan?

Een werknemer is in principe twee jaar verantwoordelijk voor zijn zieke werknemer. In die periode wordt de werknemer beschermd door het ontslagrecht. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

 • de werknemer heeft bij de sollicitatie een medische beperking verzwegen
 • de werknemer werkt niet mee aan zijn reorganisatie
 • de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt gedurende de ziekteperiode
 • er is een reorganisatie op handen
 • in (goed) onderling overleg tussen werkgever en werknemer

Meer weten over de (on)mogelijkheden?
Schakel de arbeidskundige van BW-Oost in »

Wat mag ik als werkgever vragen als een werknemer zich ziek meldt?

De werkgever mag vragen naar de aard, de ernst en de verwachte duur van de ziekte. Hierdoor krijg je een beeld van de eventuele duur van de afwezigheid en of je vervanging moet regelen. Ook kun je een beter beeld krijgen of vervangende werkzaamheden mogelijk zijn. Tevens kun je je al een beeld vormen of er al re-integratieactiviteiten nodig zijn. Je mag echter geen vragen stellen over de diagnose.

Wilt u een beter beeld van uw zieke werknemer krijgen?
Schakel de bedrijfsarts van BW-Oost in »

Welke verplichtingen heb ik als werkgever als mijn werknemer ziek is?

Een werkgever moet, conform de Wet Verbetering Poortwachter, maximaal twee jaar het loon doorbetalen. Het percentage is afhankelijk van CAO en andere factoren die van invloed zijn .Je bent als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer.
Er moet een verzuimdossier worden aangelegd, waarin de eerste ziektedag wordt vermeld. Na uiterlijk 6 weken moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld om te zien war er precies aan de hand is (opstellen Probleemanalyse). Hierna wordt door de werkgever een plan van aanpak opgesteld en deze moet regelmatig geëvalueerd worden.

Lees verder over de verplichtingen die u als werkgever hebt »

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 van kracht geworden om de instroom in de WAO drastisch te beperken. De verantwoordelijkheid voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers ligt als gevolg van deze wet volledig bij de werkgever. De werknemer is echter wel verplicht, op straffe van sancties, om volledig hieraan mee te werken.
De Wet Verbetering Poortwachter legt een strak tijdschema op aan werkgevers. Dit schema dient vanaf het eerste moment van verzuim te worden gevolgd. Enkele belangrijke momenten:

 • na 6 weken opstellen probleemanalyse door bedrijfsarts
 • na 8 weken opstellen plan van aanpak
 • iedere 6 weken een evaluatie van het plan van aanpak
 • 42 weeks evaluatie (uiterste termijn van ziekmelden bij het UWV van de arbeidsongeschikte werknemer)
 • na 52 weken de eerstejaarsevaluatie
 • na 91 weken de WIA aanvraag

 ▸Meer info over het Stappenplan van de Wet Verbetering Poortwachter »
 ▸Schakel direct een bedrijfsarts in »

Wat is het 1e spoor?

In het 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer nog passend werk is binnen het bedrijf van de huidige werkgever. Dit kan zijn de eigen functie, de aangepaste eigen functie of een andere passende functie.

 ▸Lees meer over 1e spoor »
 ▸Schakel direct een arbeidskundige in »

Wat is het 2e spoor?

Op het moment dat er voor de zieke werknemer als gevolg van zijn beperkingen geen mogelijkheden meer zijn bij de eigen werkgever, dan moet er worden onderzocht of er wel passend werk te vinden is bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd. Alvorens het 2e spoor mag worden ingezet, moet het duidelijk zijn dat er in het 1e spoor geen mogelijkheden zijn.

 ▸Lees meer over 1e spoor »
 ▸Schakel direct een arbeidskundige in »

Wanneer komt een arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking voor de WIA?

Als een werknemer bijna 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, dan kan in de 91ste week een WIA aanvraag worden gedaan. Als deze aanvraag door UWV is ontvangen, worden de re-integratie-inspanningen van de werkgever getoetst. De werkgever is immers eindverantwoordelijk voor de re-integratie. Om dit te kunnen verwacht UWV dat met de aanvraag een re-integratiedossier, waarin alle stappen die door werkgever en werknemer zijn ondernomen tijdens de ziekte, zijn beschreven. Als UWV de inspanningen als onvoldoende beoordeelt wordt de werkgever een loonsanctie opgelegd. Deze sanctie houdt in dat het loon van de werknemer nog één jaar moet worden doorbetaald.
Als de inspanningen wél als voldoende worden beoordeeld, dan berekent UWV de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als het percentage van de arbeidsongeschiktheid 35% of hoger is, dan komt werknemer in aanmerking voor een WIA uitkering.

In sommige gevallen is al veel eerder duidelijk dat een werknemer niet meer kan werken, bijvoorbeeld wanneer er geen kans meer is op herstel. Er kan dan al een vervroegde aanvraag worden gedaan.

Onze arbeidskundige kan u hierover nader informeren »

Wanneer moet ik een bedrijfsarts inschakelen?

Het inschakelen van een bedrijfsarts is verplicht op het moment dat een werknemer 6 weken ziek is. Dit is het moment dat de bedrijfsarts een probleemanalyse opstelt.
Natuurlijk mag een bedrijfsarts al eerder worden ingeschakeld, bijvoorbeeld voor het aanpakken van hoog frequent kortdurend ziekteverzuim of om preventief beleid op te stellen om werkgerelateerd verzuim zo veel mogelijk te beperken.
Ook wanneer een werknemer nog niet langdurig verzuimt, maar het er naar uitziet dat dit wel kan gaan gebeuren kan een bedrijfsarts uitkomst bieden. Hoe eerder er wordt gestart met het aanmaken van een ziektedossier en re-integratie, hoe eerder een werkgever weer op de werkvloer is

Schakel de bedrijfsarts van BW-Oost in »

Staat uw vraag er niet tussen, of wilt u meer informatie hebben,
stuur ons dan een e-mail op info@vragenoververzuim.nl of vul ons contactformulier in